හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට සාදරයෙන් පිලිගනිමු

හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතනය හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව වේ. හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය මන්ත්‍රී කොට්ඨාස 29කට බෙදා වෙන්කර ඇති අතර හොරණ සහ ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශයන්හී ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 85ක් අයත් වේ.

උපකාර්යාලයන්

අපගේ සේවාවන්

අප හා සම්බන්ධවන්න...

ඔබගේ සියලුම ගැටළු අපවෙත යොමුකරන්න. අපගේ නිලධාරියෙක් ඔබව සම්බන්ධකරගනු ඇත.

සම්බන්ධවන්න !