ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ