1991

පළමු සභාව

සභාපති – පී.ඩී.කුලරත්න

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

1997

දෙවන සභාව

සභාපති – අර්නි කිතුල්ගොඩ

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

2002

තෙවැනි සභාව

සභාපති – රංජිත් දාබරේ

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

2006

සිව්වන සභාව

සභාපති – යසපාල කෝරළගේ

2011

පස්වන සභාව

සභාපති – යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

2018

හයවන සභාව

සභාපති – අනිල් අසෝක රණතුංග

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය