ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මුළු ජනගහනය 56074කි. මුළු භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 9204 (ව.කි.92.04) කි. ඒ අනුව ජනගහන ඝනත්වය ව.කි.මි. 1ට 252.66 කි. එය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය අනුව පහත සදහන් ආකාරයට දැක්විය හැකිය.

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව මුළු ජනගහනය විශාලත්වය (ව.කි.) විශාලත්වය (හෙක්ටයාර්)
01 පලන්නොරුව 604 902 3560 1.48 148
02 කෝරළඉම 604 ඒ 828 3241 1.62 162
03 ඔලබොඩුව දකුණ
618 බී 197 843 1.75 481.71
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 813 3216 1.12 2871.43
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 562 1905 1.76 1082.38
06 නම්බපාන 619 ඒ 358 1257 2.5 502.08
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 419 1653 1.9 870.00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 463 1446 2.42 597.52
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 535 1974 1.62 1218.51
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 840 2426 5.02 483.27
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 725 2773 1.6 1733.13
12 නිමලගම 620 ඩී 912 3576 3.2 1117.05
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 330 1358 3.3 411.51
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 543 1802 1.6 1126.25
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 901 3466 3.46 1001.73
16 මාපුටුගල 621 540 2200 6.46 340.56
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 345 1260 2.75 458.18
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 525 1883 1.73 1088.44
19 පැල්පිටිගොඩ 622 535 2091 1.25 1672.8
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 344 1371 2.01 682.10
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 292 1169 1.9 615.26
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 367 1300 1.83 710.38
23 බටුගම්පල 624 407 1489 2.5 595.06
24 කැකුළදොල 624 ඒ 136 482 1.25 385.6
25 අරකාවිල 625 567 2256 5.01 450.30
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 375 1436 4.5 319.11
27 කඳනපිටිය 626 626 1748 5.56 314.39
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 312 1143 10.33 110.65
29 කුරණ දකුණ 627 397 1550 1.2 1291.67
30 කොටිගල 627 ඒ 250 870 1.3 669.23
31 කුරණ උතුර 627 බී 233 929 1.3 714.62
එකතුව 15240 56074 92.04 25482.94
මූලාශ්‍රය :- 2017 ජන හා සංඛ්‍යලේඛණ දත්ත

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මුළු ජනගහනය 56074කි. මුළු භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 9204 (ව.කි.92.04) කි. ඒ අනුව ජනගහන ඝනත්වය ව.කි.මි. 1ට 252.66 කි. එය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ව්‍යාප්ත වී ඇති ආකාරය අනුව පහත සදහන් ආකාරයට දැක්විය හැකිය.

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම වසමේ අංකය මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව මුළු ජනගහනය විශාලත්වය (ව.කි.) ජන ඝනත්වය
01 වගවත්ත 618 563 1961 7.21 271.98
02 පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර 618 ඒ 828 3241 2.5 1296.04
03 කැකුලලිය 618 බී 197 843 1.75 481.71
04 පෝරුවදණ්ඩ බටහිර 618 සී 813 3216 1.12 2871.43
05 ඌරුගල නැගෙනහිර 619 562 1905 1.76 1082.38
06 නම්බපාන 619 ඒ 358 1257 2.5 502.08
07 ඌරුගල බටහිර 619 බී 419 1653 1.9 870.00
08 ඉංගිරිය නැගෙනහිර 620 463 1446 2.42 597.52
09 ඉංගිරිය බටහිර 620 ඒ 535 1974 1.62 1218.51
10 රයිගම්වත්ත 620 බී 840 2426 5.02 483.27
11 ඉංගිරිය උතුර 620 සී 725 2773 1.6 1733.13
12 නිමලගම 620 ඩී 912 3576 3.2 1117.05
13 ඇදුරාගල 620 ඊ 330 1358 3.3 411.51
14 දොඹගස්කන්ද 620 එෆ් 543 1802 1.6 1126.25
15 මහ ඉංගිරිය 621 ජී 901 3466 3.46 1001.73
16 මාපුටුගල 621 540 2200 6.46 340.56
17 රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර 621 ඒ 345 1260 2.75 458.18
18 රත්මල්ගොඩ බටහිර 621 බී 525 1883 1.73 1088.44
19 පැල්පිටිගොඩ 622 535 2091 1.25 1672.8
20 හඳපාන්ගොඩ දකුණ 623 344 1371 2.01 682.10
21 හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර 623 ඒ 292 1169 1.9 615.26
22 හඳපාන්ගොඩ බටහිර 623 බී 367 1300 1.83 710.38
23 බටුගම්පල 624 407 1489 2.5 595.06
24 කැකුළදොල 624 ඒ 136 482 1.25 385.6
25 අරකාවිල 625 567 2256 5.01 450.30
26 මෙනේරිගම 625 ඒ 375 1436 4.5 319.11
27 කඳනපිටිය 626 626 1748 5.56 314.39
28 කොට්ටියාවත්ත 626 ඒ 312 1143 10.33 110.65
29 කුරණ දකුණ 627 397 1550 1.2 1291.67
30 කොටිගල 627 ඒ 250 870 1.3 669.23
31 කුරණ උතුර 627 බී 233 929 1.3 714.62
එකතුව 15240 56074 92.04 25482.94
මූලාශ්‍රය :- 2017 ජන හා සංඛ්‍යලේඛණ දත්ත