ග්‍රාම නිලධාරී වසමවසමේ අංකයවිශාලත්වය (ව.කි)අයත් ගම් කාණ්ඩ
පලන්නොරුව604ජයකොඩිගම, ඉඹුලහේන, බුංවලහේන, ගමගොඩ
කෝරලඉම604-ඒමුත්තකන්ද, කෝරළඉම, සිල්වර් වැලිවත්ත 3, සිල්වර් වැලිවත්ත 2, සිල්වර් වැලිවත්ත 1, මොහොට්ටිගොඩ
ඔලබොඩුව දකුණ605ඔලබොඩුව කොටසක්, දිබ්බැද්දගම ජනපදය, කනත්තගොඩ
ඔලබොඩුව නැගෙනහිර605-ඒදවටගහවත්ත, අතුකෝරළගොඩ, ඉඹුල පාර
ඔලබොඩුව උතුර605-බීඔලබොඩුව කන්ද, ඔලබොඩුව, මහවත්ත, හේන්වතුගොඩ, වීරහේන්යාවත්ත
ගොඩිගමුව බටහිර606වීදියගොඩ, කනත්තගොඩ, හේන්ගොඩ, ජයදදගම
වැල්මිල්ල606-ඒවැල්මිල්ල
ගොඩිගමුව නැගෙනහිර606-බීමොහොට්ටිගොඩ, ගොඩිගමුව, කාරියවසම්පුර, ඇටඹහේන
හාලපිටිය606-සීබෙත්මගොඩ, තේවත්ත, රණවක්ගොඩ, තැඹගන්ගොඩ, හාලපිටිය
කුඹුක නැගෙනහිර607කුඹුක නැගෙනහිර, කළුවල, වනමීකන්ද, අන්නාසිගලහේන
කුඹුක බටහිර607-ඒගමගොඩ, කදුරු ඇන්ද, කොටුපත්ගොඩ
කුඹුක දකුණ607-බීකුඹුක දකුණ, පුංචි දිබ්බැද්ද
කුඹුක උතුර607-සීකොළඹගොඩ, කොහිලගෙවත්ත, පිටවිල, දුගලවත්ත
පොකුණුවිට608පොකුණුවිට, වැලිගම්පිටිය
කනේවල609කනේවල
හේනෙගම609-ඒකනේවල, සිරිමෙවන්ගම
කුළුපන610කුළුපන
අරමනාගොල්ල610-ඒකබල්ලාගොඩ, අරමනාගොල්ල, ඉඳිගහදෙනිය
වැරැල්ලහේන610-බීවැරැල්ලහේන
බටුවිට උතුර611නාරංගහහේන, හිරමනකොටහේන, ඔබගම, බටුවිට උතුර, දෙකඳුවල, කුරුඳුවත්ත
මීමන611-ඒකඳන්හේන, මීමන, පුස්සැල්අද්දර
බටුවිට දකුණ611-බීමව්ගම, බටුවිට දකුණ, කුරුඳුවත්ත, කනත්තගොඩ
කහටපිටිය612පාන්මඩුලන්ද, ගංගොඩ, දෙකඳුවල, කඳුවලවත්ත, කොටිකපොල්ල, මොහොට්ටියාවත්ත, කනත්තගොඩ, හුණුකොටුව, අක්කර 8, ඇතාමලහේන, දෙල්කන්විල
කනන්විල උතුර612-ඒකනන්විල උතුර, පෙරෙන්ගියාවල, කයිකාවල
පන්නිල612-බීපන්නිලකන්ද, ආර්ශවත්ත, මඩකඩකන්ද, මැකුම, කන්දවෙල
තලගල උතුර613තලගල, යකහළුව, අඩවිකන්ද, පොල්කොටුව, පාසැල්ගොඩ, අරමනාකැටිය
තලගල දකුණ613-ඒමීපාගල, කුඹුකවත්ත, සුප්‍රීම් පාක්, තලගල
තලගල බටහිර613-බීඔලබොඩුවවත්ත, පින්නකොලවත්ත, කොස්ගහ කුඹුර, හිග්ගස්දෙනිය, අංකුට්ටාවල, දෙහිගස්පිටිය, කුරේවත්ත, පන්සල්ගොඩ
තලගල නැගෙනහිර613-සීබෙරකැටිය, මොරගහහේන හන්දිය, පොල්වත්ත, කන්දෙවත්ත, යහලකැලේවත්ත
උතුරු උඩුව614අමුපිටිය, පුවක්වත්ත, අඩවිය, කොස්හේන, උතුරු උඩුව
දකුණු උඩුව614-ඒකපුමුල්ල, මවුන්ට්මිස්නාවත්ත, පොල්කොටුව, කරගහදෙනිය, සීතදොල, උඩුව
මහ උඩුව614-බීඅමුපිටිය, වවුලගල, හික්ගහකන්ද, වගවතුගොඩ, කපුහේන, කන්දෙවෙල, මහ උඩුව, පොල්කොටුව, නාගලකන්ද
කුඩා උඩුව614-සීවැවේහේන, හිඹුටුහේන, මිදෙල්ලගහවත්ත, කුඩා උඩුව කොටසක්, හේන්ගොඩ, මාලොස්ඇල, මාරගහහේන
හොරණ උතුර615උඩවත්ත, එගොඩවත්ත, ඇල්ලකන්ද වත්ත කොටසක්, තැඹවත්ත, මුණගම
හොරණ දකුණ615-ඒසොරණවත්ත, ජයසූරියවත්ත, හොරණ
මාහේන615-බීදෙවැනියගොඩැල්ල, හෑගල්ලවත්ත, අම්බාගල, ගල්කඩුව, අග්ගොන, දොලහේන, මාහේන
ගල්ඒදඬුගොඩ615-සීගල්ඒදඬුගොඩ, කොස්කොලවත්ත, හාලිඇලගොඩැල්ල
හල්තොටියාවත්ත615-ඩීහල්තොටියාවත්ත
හොරණ නැගෙනහිර615-ඊවෑවල, සොරණවත්ත, කපුගල්ල, ගුරුනෑව, හොරණ
වෑවල බටහිර615-එෆ්වෑවල, ග්‍රේස්ලන්ඩ්වත්ත, හෑගල්ලවත්ත, වැලිපිල්ලෑවවත්ත, රොස්වුඩ්වත්ත
වෑවල නැගෙනහිර615-ජීබන්ඩාරලපල්ල, වෑවලකන්ද, අග්ගොන, වෑවලගංගොඩ, ඉටිගොඩවත්ත
මුනගම බටහිර616මුනගම, දික්හේන
ඕවිටියාගල616-ඒමඩකඩකන්ද, ඕවිටියාගල, පණුදොඹහේන, රිමල්දෙනිය
නර්තනගල616-සීනර්තනගල, දික්හේනපුර
මුනගම නැගෙනහිර616-ඩීපාන්තියාවත්ත, මුනගම, ඉළිඹ
මිදෙල්ලමුලහේන616-ඊවවුලගල, මිදෙල්ලමුලහේන
මීවනපලාන නැගෙනහිර617පතිරගංගොඩ, මැදගංගොඩ, කිරිගල්ගොඩ, නැදුන්මන්ඩිය, මීවනපලාන නැගෙනහිර
ගුරුගොඩ617-ඒගුරුගොඩ, පර්ත්වත්ත කොටසක්, සොදුරුප්ප, මල්බෙරිගම
මීවනපලාන බටහිර617-බීකුඩුමිරිස්සහේන, ගොන්නගෙදරවත්ත, කළුගහහේන, කටුහේන, පන්සල්හේන, මීවනපලාන
කිරිගලහේන617-සීකිරිගලහේන, ගුරුගොඩ ගොඩැල්ල, මීගැත්තර, දිසානායකගොඩැල්ල, බඹරුකෑහේන, දිගන්වෙල
පහල මිල්ලෑව දකුණ628කරඳමන්ඩිය, බෝගහවත්ත, කොස්හේන
ඉහල මිල්ලෑව උතුර628-ඒවැලිපතහේන, ගොඩැල්ලහේන, මිරිස්වත්ත, තලගහවිල, පුවක්වත්ත, ඕව්ලාන දෙබෑගලවත්ත, මහප්පුගේ වත්ත
කොටිගම්ගොඩ628-බීඉඳුරුව, පහල මිල්ලෑව, පින්නකනත්ත, කොටිගම්ගොඩ, මඟුරුවිල
පහල මිල්ලෑව උතුර628-සීහල්බරාව, පින්නකනත්ත, පන්සල්ගොඩැල්ල, මිල්ලෑවවත්ත, කනත්තගම්මැද්ද, ආරලියාව
ඉහල මිල්ලෑව දකුණ628-ඩීසිතුමිණ පෙදෙස, කිතුලකන්ද, මිරිස්වත්ත, ජනජයගම, පොල්හේන, ඉහල මිල්ලෑව
කිඳෙල්පිටිය629කරව්හේන, කිඳෙල්පිටිය, මාබිලියාකන්ද, අක්කර 75 ජනපදය, නාකන්දල, බෙලිඅත්තවිල
දඹර630මඩුගහවත්ත, නාගහකන්ද, කොස්වත්ත, බට්ටාගල, දඹර, පුහුවල
ගොරොක්ගොඩ630-ඒගොරොක්ගොඩ
හාන්දුපැල්පොල631එගොඩවත්ත, රාල්ලගොඩ, ගල්වලහේන, හාන්දුපැල්පොල, හොරකැටිය, සිරිල්ටන්වත්ත