ග්‍රාම නිලධාරී වසමවසමේ අංකයවිශාලත්වය (ව.කි)අයත් ගම් කාණ්ඩ
වගවත්ත6187.21වගවත්ත කොටසක්, දම්මින්න, කනුමස්සාගල, ගනේ තැන්න, පර්ත් වත්ත කොටසක්, මානාන කොටසක්
පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර618-ඒ2.5බොරළුගොඩ, මානාන කොටසක්, පෝරුවදණ්ඩ නැගෙනහිර, වෝටර් ලෑන්ඩ් ජනපදය
කැකුළලිය618-බී1.75බතලහේනපිටිය, ගෝනාවල, කැකුළලිය කොටසක්, මගුරු‍වල, කොස්ගහගොඩැල්ල, යහලවත්ත කොටසක්, ගල්වැටිගොඩැල්ල
පෝරුවදණ්ඩ බටහිර618-සී 1.12අරුණගම, කළුපහන, පර්ත් වත්ත කොටසක්, පෝරුවදණ්ඩ බටහිර
ඌරුගල නැගෙනහිර6191.76ඌරුගල, උඩහ ඌරුගල, මැද ඌරුගල, මඩකඩ, ගල්වැට වත්ත, ඌරුගල කොත, කජුගස් මණ්ඩිය, සපුගහගොඩ කන්ද
නම්බපාන619-ඒ2.7නම්බපාන, එළවල්වතුරාන, සියාරිය කොත, වෝල්ටලූ වත්ත, කැටකැඩැල්ල
ඌරුගල බටහිර619-බී1.9ඌරුගල කොටසක්, ගල්කන්ද වත්ත, ඉඹුලහේන, ගල්කන්ද ජනපදය, මොරවින්න කොටස, ඌරුගල තොටුපල කොටස, මැද ඌරුගල, ගංගොඩ කොටස
ඉංගිරිය නැගෙනහිර6202.42නාගස්මණ්ඩිය, දිවුල්පත, සපුගහගොඩ කන්ද, රඹුක්කනගම, පුවක් වත්ත
ඉංගිරිය බටහිර620-ඒ1.62අක්කර 20, එල්ස්මෝර්වත්ත, සේනානායක වත්ත
රයිගම්වත්ත620-බී5.02රයිගම්වත්ත ඉහල කොටස, රයිගම්වත්ත පහල කොටස
ඉංගිරිය උතුර620-සී1.6ගාල්ලෙගම, ජයලත්ගම, පීබ්ලන්ඩ්ගම, වෙන්දේසිවත්ත, තානායම් පෙදෙස, මීරම, දිවුල්පත, මොරවින්න, ඇලබඩපාර
නිමලගම620-ඩී 3.2ඉංගිරිය වත්ත, නිමලගම, සිසිල් උයන, අක්කර 7, බෝධිරාජගම, ඉසුරුපුර, පිනෑස් වත්ත, නව ගම්මානය, ඉංගිරියවත්ත උඩ කොටස
ඇදුරාගල620-ඊ 3.3ඇදුරාගල, ඇදුරාගල වත්ත, මානාන කොටසක්, ඉංගිරියවත්ත උඩ කොටස
දොඹගස්කන්ද620-එෆ්1.6දොඹගස්කන්ද, විජය ගොවි ජනපදය, යහල වත්ත කොටසක්
මහ ඉංගිරිය621-ජී3.46ඇලබඩ පාර පෙදෙස, ජනාධිපති මාවත පෙදෙස, කටහය බෝක්කුව පෙදෙස, මහ ඉංගිරිය, ඉමගිර ජනපදය, ශාන්ත පීතර ජනපදය, විදෙස් මිතුගම, රයිගම ජනපදය
මාපුටුගල6216.46ඇල්ලදොල, ඇපින්පොරස්ට්වත්ත කොටසක්, මැදමූකලාන, මාපුටුගල, බවුන්ඩර් පාර, ගර්ටන් වත්ත, කොස් හේන, මැදිලන්ද
රත්මල්ගොඩ නැගෙනහිර621-ඒ2.75ප්‍රනාන්දු පෙදෙස, හේන්යාය, ශ්‍රී ධීරානන්ද මාවත, රත්මල්ගොඩ කොටසක්, බංඩිගෙ වත්ත
රත්මල්ගොඩ බටහිර621-ඒ 1.73ගෝඩන්, කොස්වත්ත, හොරකැටියවත්ත, රත්මල්ගම, රත්මල්ගොඩ ජනපදය, රත්මල්ගොඩ කොටසක්, පහළ කුඹුර, රත්මල් තැන්න, රත්මල්ගොඩ පෙදෙස, කජුවැටිය පාර, කන්දහේන
පැල්පිටිගොඩ6221.25පැල්පිටිගොඩ, පනන්ගල වත්ත, පුවක්වත්ත, පහුරුතොට, පැල්පිටිගොඩ දකුණ, පැල්පිටිගොඩ උතුර
හඳපාන්ගොඩ දකුණ6232.01හලේවිල, කන්දෙවත්ත, කිරිගල, කිතුල්කන්ද, කෝම්පෙ, වෙල ඉහල
හඳපාන්ගොඩ නැගෙනහිර623-ඒ1.9බණ්ඩාර හේන, කොටිගල කොටසක්, පංසල හංදිය, පැලකැටියා වත්ත, කිරිගල කොටසක්
හඳපාන්ගොඩ බටහිර623-බී1.83බාලගේ කොටුකැලේ, ගැටකොස්සාව, ඉදිකටු හංදිය, කොස්හේන, වෙල්පල්ල, පාසල් හන්දිය, යටවතුර පාර
බටුගම්පල6242.5බටුගම්පල උතුර, බටුගම්පල දකුණ, ජනඋදාන ගම්මානය, අළුතින් බෙදන ලද අක්කර 07, බටුගම්පල ජනපදය
කැකුළදොල624-ඒ1.25කැකුළදොල, පෙට්ටගම්කන්ද
අරකාවිල6255.01අරකාවිල, කොස්හේන ජනපදය, ගනෙල්ලාගොඩ, ලිහිණියාවත්ත
මෙනේරිගම625-ඒ4.5මෙනේරිගම, මෙනේරිගම වත්ත, කදුගොඩ, දෙල් වත්ත, කොස් හේන කොටසක්
කඳනපිටිය6265.56කදනපිටිය, කටුගාල්‍ගම, පොල්ගහතොට, ගොඩපර හේන
කොට්ටියාවත්ත 626-ඒ 10.33බඹරලිය, කොට්ටියාවත්ත, මඩකඩ, මැරේකන්ද, ගිරංචි කන්ද, පැලුමගල
කුරණ දකුණ6271.2අක්කර 15, අක්කර 40, අක්කර 60, කුරණ ගම්ගොඩ, අක්කර 36
කොටිගල627-ඒ1.3කොටිගල, අඹේපිටිය වත්ත, හිගුරෙගෙවත්ත (අක්කර 09), වෙළ ඉහළ
කුරණ උතුර627-බී 1.3ඇලපාතගොඩ, ගිරංචිකන්ද, නැදුන්ගස්මණ්ඩිය, කුරා උඩ, දුල්ලැහැර