ප්‍රධාන කාර්යාලය

null

ඩී.ජී. ප්‍රසන්න සිරිසේන

ලේකම්
null

පී. සම්පත් කිතුල්ගොඩ

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

වඩුගේ චානක ෆර්නෑන්ඩෝ

වැඩ අධිකාරී
null

පී. කිත්සිරි පෙරේරා

ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක
null

එන්. නුවන්තිකා මද්දුමාගේ

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

සුමිත් කොතලාවල

සංවර්ධන නිලධාරී
null

කේ.එම්. මනෝච් බුද්ධික

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

ඩබ්.ඒ. ජයන්ති

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

කේ. හර්ෂි චමෝදා

සංවර්ධන නිලධාරී
null

පුෂ්පා දිසානායක

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

ඩී.ඒ. කෝසලා

සංවර්ධන නිලධාරී
null

විශාකා ලක්මාලි

null

ඩබ්.ශ්‍යාමලී

සංවර්ධන නිලධාරී
null

නිලූකා ප්‍රියදර්ශනී වීරසිංහ

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

තනූජා මද්දුමාගේ

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
null

ඉෂාර චන්ද්‍රරත්න

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

කනන්විල උපකාර්යාලය

null

උපුල් රණසිංහ

කාර්යභාර නිලධාරී
null

තිලංක ඒකනායක

ආදායම් පරීක්ෂක
null

දේවිකා දිල්හානි

තාක්ෂණ නිලධාරී
null

එන්.ඩී.ගමගේ

ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී

පොකුණුවිට උපකාර්යාලය

null

අරවින්ද ඩග්ලස්

කාර්යභාර නිලධාරී
null

ජී.ජී. එම්.සී.ජයවර්ධන

ආදායම් පරීක්ෂක
null

නයනා ගල්හේන

පුස්තකාලාධිපති
null

ඩී.ඩී. බන්ධු කාන්ති

තාක්ෂණ නිලධාරී

ඉංගිරිය උපකාර්යාලය

null

කේ.ජේ.මංගලිකා

කාර්යභාර නිලධාරී
null

ඒ.ඩී.පී.කේ. අලුත්ගේ

පුස්තකාලාධිපති
null

පියුමන්ත ලක්මාල්

ආදායම් පරීක්ෂක
null

හෂිනි නිසංසලා

පෝරුවදණ්ඩ උපකාර්යාලය

null

ගංගා හතුරුසිංහ

කාර්යභාර නිලධාරී
null

එස්.කේ.මද්දුමාගේ

null

ඩබ්.පී.ටී.එස්.වීරවර්ධන

තාක්ෂණ නිලධාරී
null

ගල්හේනගේ

ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී
null

චතුරිකා

සංවර්ධන නිලධාරී
null

මිහිරානි

සංවර්ධන නිලධාරී
null

නිරිඇල්ල‌ගේ

සංවර්ධන නිලධාරී
null

රංගිකා

සංවර්ධන නිලධාරී