විථී රේඛා සහ නොපවරා ගැනිමේ සහතිකය සඳහා අයදුම්පත්‍රය

අනුකූලතා සහතික ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

වෙළඳ බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

අනතුරුදායක ගස් කපා ඉවත් කිරිම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

ව්‍යාපාර බදු අයදුම්පත්‍රය

කර්මාන්ත බදු අයදුම්පත්‍රය

ප්‍රචාරක දැන්වීම් පළ කිරීම සඳහා අවසර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

පරිසර බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

ආදාහනාගාරය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

ගලිබවුසරය ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

ගල් රෝල ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය