හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් බල ප්‍රදේශයේ ත්‍රීරෝද රථගාල් පාලනය කරනු ලබයි. මෙහිදී නියමිත ත්‍රීරෝද රථ ගනනක් ලියාපදිංචි විය හැකි අතර එම ස්ථානයන් නඩත්තුව හා පුවරු සවිකර ඒවා කළමනාකරණය කිරීම සභාව මගින් සිදුවේ.