ප්‍රාදේශීය සභා‍ බල ප්‍රදේශය තුල සිදු කෙරෙන සියලු ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම් හා කොටස් වලට කැඩීම් පළමුව ප්‍රාදේශීය සභා‍වේ ලියාපදිංචි කල යුතුය. මෙහි අරමුණ නගරික ප්‍රදේශයන් හි ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් නියාමනය කිරීමයි.

සුදුසුකම්

  • ප්‍රාදේශීය සභා‍ බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටා ඇති කොටස් වලට කැඩීම හෝ සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත ඉඩමක හිමිකරුවෙකු විය යුතුය.
  • හිමිකරු සතුව ලියාපදිංචි ඔප්පුවක් තිබිය යුතුය.