වරිපනම් බදු අයකිරීමෙ ක්‍රියා පිළිවෙත
වරිපනම් බදු අයකරනු ලබන්නේ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත යටතේ යම් ප්‍රදේශයක් /සංවර්ධන ප්‍රදේශයක්/ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කළ විටය.

වරිපනම් බදු ගෙවීම සඳහා සුදුසුකම්
තම දේපල ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව තුල පිහිටා ඇති විට.
පහත දැක්වෙන ආකාරයන්ට අයත් ඉඩමක හෝ ගොඩනැගිල්ලක පදිංචිකරුවෙකු වීම.

ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව තුල පිහිටි නිශ්චල දේපලක හිමිකරුවෙකු වීම.
ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව තුල පිහිටි නිවසක, ගොඩනැගිල්ලක හෝ ඉඩමක කුලී හිමියා වීම.
ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව තුල පිහිටි රජයට අයත් නිවසක, ගොඩනැගිල්ලක හෝ ඉඩමක හිමිකරු වීම.
ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව තුල පිහිටි නිශ්චල දේපලක හවුල් හිමිකරුවෙකු (සම හිමිකරුවෙකු) වීම.