හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පොදු ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය මට්ටම ඉහළ නැංගීම සඳහා අයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර හා ඖෂධ ලබාගැනීම සඳහා නිදහස් ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථාන තුනක් සභාව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මේවා කනන්විල, පෝරුවදණ්ඩ සහ හඳපාන්ගොඩ පිහිටා තිබේ.