ප්‍රාදේශීය සභා‍වක් විසින් සිය බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටි සියලු ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය හා නියාමනය කරයි. ඒ අනුව හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා‍ බල ප්‍රදේශය තුල ඉදි කිරීම් ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන සියලුම පුද්ගලයින් මෙම ප්‍රාදේශීය සභා‍වෙන් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය.