හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් සපයන තවත් සේවාවක් වනුයේ බලප්‍රදේශයේ අවශ්‍යතා අනුව සභාවේ සම්පත් යොදවමින් සිදුකරනු ලබන අලංකරණ කටයුතුය. මෙහිදී පොදු උත්සව අවස්ථා වලදී කොඩිකනු සිටවීම, විදුලි පහන් සැපයීම මෙන්ම අවශ්‍යය ආවරණ සැපයීමවැනි දේ සිදු කරයි.