හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශය තුල ජනනය වන කසළ දිනපතා එකතු කර වගවත්තේ පිහිටි සභාව සතු අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයෑම සිදු කරනු ලබයි. මේ සඳහා හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට කම්පැක්ටර් යන්ත්‍රයක්ද, ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට කම්පැක්ටර් යන්ත්‍රයක්ද යොදවා ඇති අතර, කසළ එකතු කිරීම සඳහා ට්‍රැක්ටර්ද, ඒවා එකතු කිරීම සහ මහා මාර්ග අතුගා පිරිසිදු කිරීමට විශාල සේවක පිරිසක්ද යොදවා ඇත.

බල ප්‍රදේශයේ දිරන හා නොදිරන කසළ වගවත්ත කසල කළමණාකරන මධස්ථානය වෙත රැගෙන ඒම.

 • දිරන කසළ – දිනපතා
 • නොදිරන කසළ – සතියකට එක් දිනක්

යොදාගනු ලබන කාර්ය මණ්ඩලය

 • සෞඛ්‍ය පරිපාලක (ව්‍යාපෘති) – 02
 • රියදුරු (අනුයුක්ත) – 05
 • සෞඛ්‍ය කම්කරු – 26

යොදවන යන්ත්‍ර සූත්‍ර

 • කම්පැක්ටර් – 02
 • ට්‍රැක්ටර් – 03
 • අත් කරත්ත – 09
 • හලන යන්ත්‍ර – 01
 • බොබ් කැට් යන්ත්‍ර – 01
 • කවර මහන මැෂින් – 01