හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනනය වන කසළ, වගවත්ත අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙනවිත් කොම්පෝස්ට් පොහොර බවට පත්කොට සහන මිලට ලබාදීම සිදු කරනු ලබයි.