හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ඉංගිරිය නගරයේ සතිපොළ පාලනය හා නඩත්තු කටයුතු සිදුකරණු ලබයි.