හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල සුසාන භූමි නඩත්තු කරමින් පවත්වා ගෙන යාම ප්‍රදේශීය සභාව මගින් සිදු කරනු ලබන අතර දැැනට සභාව සතු එකම ආදාහනාගාරය ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.