බල ප්‍රදේශයේ මහඡනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විවිධ පැමිණිලි පිළිබදව ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සිදු කොට එම ගැටලු සමතයකට පත්කර දීම හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා‍ව මගින් සිදු කරයි.