හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය ඩෙංගු වසංගත උවදුරෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි. මේ සඳහා ඩෙංගු මර්ධන සහායකයින් (ව්‍යාපෘති)- 10ක් අනුයුක්ත කර ඇති අතර කාර්ය සාධක බලකායේ සහායද ලබාගනු ලබයි. මෙමගින් ප්‍රධාන වශයෙන් පහත දෑ සිදුකරනු ලබයි.

 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ උපදෙස් පරිදි ජනතාව දැනුවත් කිරීම.
 • නිවාස පරිශ්‍ර පරික්ෂාව
 • කර්මාන්ත, වැඩබිම්, පෞද්ගලික ආයතන, වෙළඳසැල්, හිස් ඉඩම් යනාදී මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන පිළිබඳව පරික්ෂා කර අදාළ මහජන සෞඛ්‍ය කාර්යාල දැනුවත් කිරීම.
 • ධූමායන වැඩසටහන් සිදු කිරීම.
 • නඩු පැවරීම් කටයුතු සඳහා අදාළ වසමේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතා දැනුවත් කිරීම.

ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී කරගනු ලබන පාර්ශව

 • හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • මොරගහහේන පරිසර පොලිසිය
 • ඉංගිරිය පරිසර පොලිසිය
 • හොරණ පරිසර පොලිසිය
 • ඉංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය
 • හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය
 • ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන
 • පෞද්ගලික ආයතන‍
 • බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව
 • හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව