ගලි බවුසරය

 • ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ රු.6,000
 • ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පිටත රු.6,000
 • වැඩි වෙන සෑම කි.මි.1 සඳහා යාමට හා ඒමට රු.150 බැගින් අය කෙරේ.

ආදාහනාගාරය

 • සභා සීමාව තුල – රු.5,500
 • සභා සීමාව පිටත – රු.6,500

පරිසර බලපත්‍ර

 • පරිසර බලපත්‍ර අයදුම්පතක වටිනාකම අනුව ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
 • නව අයදුම්පතක වටිනාකම – රු.100
 • අයදුම්පතක් අලුත් කිරීමක දී වටිනාකම – රු.50

මෝටර් ග්‍රේඩරය

 • පැයකට රු. 6,164.87

JCB යන්ත්‍රය

 • පැයකට රු. 2,892.81

ගල් රෝල

 • දිනකට රු. 11,435.40

ජල බවුසරය

 • ප්‍රවාහනය සඳහා ඉන්ධන සමඟ පැය 08 කට 10,000 (ලීටර් 6,000ක් සඳහා)

ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය හා පරීක්ෂණ ගාස්තු

 • ගොඩනැඟිලි අයදුම්පතක් සඳහා පෙරසැරි ගාස්තුව – වර්ග ප්‍රමාණය අනුව
 • ඉඩම් අනුබෙදුම් සඳහා පෙරසැරි ගාස්තුව – වර්ග ප්‍රමාණය අනුව
 • වීථි රේඛා හා නොපවරවා ගැනීමේ ගාස්තුව – එක් කොටසකට රු.500
 • අනතුරුදායක ගස් සඳහා පෙරසැරි ගාස්තුව – රු.150

අයදුම්පත්

 • ගොඩනැඟිලි අයදුම්පත – රු.500
 • තනි බිම් කට්ටි අයදුම්පත – රු.300
 • අනුකූලතා සහතික පත්‍ර ගාස්තු – රු.3,000
 • අනතුරුදායක ගස් අයදුම්පත – රු.350

කුලී ආදායම්

 • උත්සව ශාලාව – සාමාන්‍ය රැස්වීම් සඳහා – රු. 1500
 • උත්සව ශාලාව – විවාහ මංගල උත්සව සඳහා – රු. 5000
 • ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා – රු.3000.00

සේවා සඳහා ගාස්තු

 • පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු – රු.100
 • සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීම සඳහා රු.50

පොහොර ගාස්තු

 • 2 kg පොහොර පැකට් 1 රු.30
 • 4 kg පොහොර පැකට් 1 රු.60
 • 5 kg පොහොර පැකට් 1 රු.75
 • 10 kg පොහොර පැකට් 1 රු.150
 • 20 kg පොහොර පැකට් 1 රු.250
 • 50 kg පොහොර පැකට් 1 රු.600
 • පොහොර 1000 kg හෝ ඊ්ට වැඩියෙන් මිළදී ගැනීමේ දී 1 kg ක් රු.10 බැගින් අලෙවි කෙරේ.