1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනත හා පෙදු සම්මත අතුරු ව්‍යවස්ථා පනත අනුව ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව තුල එලිමහන් ස්ථානයක මහඡනයාට දැක ගැනීම සදහා සවි කරනු ලබන ඕනෑම ප්‍රචාරක දැන්වීමක් සදහා අවසර ලබා ගත යුතුය.

 • ඕනෑම වචනයක්, ලිපියක්, ඉලක්කමක්, සංඥාවක්, ස්ථානයක්, පුවරුවක්, දැන්වීමක්, උපකරණයක්, පෝස්ටරයක් හෝ අත් පත්‍රිකාවක් යන ඒවායින් ඹ්නෑම එකක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ ඉදිරිපත් කිරීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ප්‍රචාරණය අරමුණු කොට ගෙන ඕනෑම ඉඩමක්, ගොඩනැගිලිලක්, ව්‍යුහයකට ඉහලින් හෝ එල්ලා තැබීම දැන්වීම් ප්‍රචාරණයයි.
 • ප්‍රචාරක දැන්වීමේ ස්වභාවය අනුව බලපත්‍ර ගාස්තුව තීරණය කරනු ලබන අතර, සභාව විසින් කලින් තීරණය කරන ලද අනුපාතයකට අනුව එම තීරණය ගනු ලබයි.

පහත සදහන් අවස්ථා වලදී බලපත්‍ර ගාස්තු වලින් නිදහස් කෙරේ,

 • ප්‍රචාරක දැන්වීම පුණ්‍ය අරමුණක් සදහා වන විනෝද කටයුත්තක් සදහා නම්
 • මහඡන ප්‍රදර්ශනය සිදු කෙරෙන ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන ප්‍රචාරක දැන්වීම්
 • රඡය විසින් සවි කරන ලද ප්‍රචාරක දැන්වීම්
 • ආගමික ආයතනයන්ගේ දේපල වල ස්ථාපිත ව්‍යාපාරික නොවන ප්‍රචාරක පුවරු
 • ඕනෑම ගොඩනැගිල්ලක ජනේලය මත තබා ඇති ප්‍රචාරක දැන්වීම් විකිණීමට තිබේ, බදු දීමට තිබේ, කුලියට දීමට තිබේ ආදී වශයෙන් දක්වමින් අදාල ස්ථානයන් හි තබා ඇති දැන්වීම්
 • ගෘහස්ථ නාම පුවරු
 • වෘත්තිකයන් විසින් භාවිත කරනු ලබන වර්ග අඩියකට අඩු නාම පුවරු

ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන

 • විශාල එලිමහන් ප්‍රචාරණ පුවරු සම්බන්ධයෙන් වන විට එම දැන්වීම් ස්ථාපිත කරනු ලබන ස්ථානයේ 1 : 1000 ට නොඅඩු පරිමාණයකට අදින ලද සැලැස්මක්
 • පරිමාණය කුඩා කොට අදින ලද ප්‍රචාරක දැන්වීම් පිටපතක්

අයදුම් කිරීමේ පටිපාටිය

 • බලපත්‍රය අයදුම් කරමින් ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ප්‍රචාරක දැන්වීම ස්ථාපිත කිරීමට දින 7 කට පෙර ඉදිරිපත් කල යුතුය.
 • ස්ථිර දැන්වීමක් සදහා ස්ථානීය පරීක්ෂණයකින් පසුව දැන්වීමේ වර්ග අඩි ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව තීරණය කරනු ලැබේ.
 • අයදුම්පත්‍ර හා අවසරපත්‍ර ගාස්තුව අය කරගැනීමෙන් අනතුරුව අවසර පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබේ.

එහි දී පහත සදහන් පරිදි ක්‍රියා කල යුතු වේ.

 • සියලුම ප්‍රචාරක දැන්වීම් පුවරුවල බලපත්‍ර අංකය හා බලපත්‍රය නිකුත් කල දිනය සහිත විය යුතුය.
 • අවසර පත්‍ර හිමියාගේ නම හා ලිපිනය ප්‍රචාරක දැන්වීමේ පැහැදිලිව සටහන් විය යුතුය.
 • බැනරයක් සම්බන්ධව වන විට, ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාගේ මුද්‍රාව බැනරයේ තිබිය යුතුය.

රියදුරන්ගේ අවධානයට බාධා නොවන ස්ථානයක ප්‍රචාරක දැන්වීම ස්ථානගත කළ යුතු අතර, එය ඇසට හානිකර නොවන අයුරින් නොවිය යුතුය.