මෙය පවතින්නේ යම් ප්‍රාදේශීය සභා‍ බල ප්‍රදේශයක පිහිටි කර්මාන්තශාලා සහ ව්‍යාපාර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යන්නේ ද යන්න තහවුරු කිරීම සදහා වේ. 2000.11.22 දි නැති අංක 1159/22 දරණ ගැසට් පත්‍රය මගින් පාරිසරික අමාත්‍යවරයා විසින් සෑම ප්‍රාදේශීය සභා‍ බල ප්‍රදේශයකම පිහිටි සියලුම කර්මාන්ත ශාලා සහ ව්‍යාපාර සදහා මෙම බලපත්‍රය ලබා ගත යුතු බවට නියෝග කර ඇත.

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය විධිමත් ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා අංක 1534/18 දරණ 2018.02.01 දිනැති ගැසට් පත්‍රය, අංක 1533/16 සහ 2008.01.25 දිනැති ගැසට් පත්‍රය සහ අංක 924/12 හා 1996.05.23 දිනැති ගැසට් පත්‍රය අඩංගු රෙගුලාසි සහ 2000 අංක 53 හා 1988 අංක 56 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත වර්ෂ 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතේ විධිවිධාන වලට අනුකූලව සිදුකළ යුතු වේ.