මෙහි දී, සැණකෙළි සහ සර්කස්, සංගීත සංදර්ශන විවිධ ප්‍රසංග හා මැඡික් සංදර්ශන සහ ක්‍රීඩා, නර්ථන, මල්ලවපොර හා පිහිනුම් උළෙල සදහා බලපත්‍ර ලබා දීම සිදු කෙරේ.

1912 අංක 7 දරණ ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් ආඥා පනතට අනුව ප්‍රාදේශීය සභා බල සීමාව තුල සිදු කෙරෙන චිත්‍රපට හෝ වේදිකා නාට්‍ය යන වර්ගීකරනය යටතට නොවැටෙන ඕනෑම සංදර්ශණයක් සදහා ප්‍රසිද්ධ රැඟුම් දැක්වීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය.

මේ සදහා,

  • අයදුම්පත්‍රයක්, ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් තෙරව ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ලබා ගත යුතුය.
  • ගෙවීමක් සිදු කිරීම මත බලපත්‍රය නිකුත් කෙරේ. (ගාස්තුව කාලානුරූපව සභාව මගින් තීරණය කරන ලද්දකි)
  • ඡනතාවගේ විරෝධයක් වෙතොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් තීරණයක් ගනු ලැබේ.