යම් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයක් තුල පිහිටි ඉඩම් කොටසක් සුරක්ෂිතයක් ලෙස මූල්‍ය ආයතනයකට උකස් කර ණයක් ලබාගැනීමේ දී එම ඉඩම ප්‍රාදේශීය සභව විසින් පවරා ගෙන නොමැති බවට වන සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙය නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය ලෙස හදුන්වනු ලබයි.