හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතු මෝටර් ග්‍රේඩර් යන්ත්‍රය සභාව මගින් සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු වලට උපයෝගී කරගන්නවා මෙන්නම සියලු පොදු කටයුතු සඳහා ලබාදීම සිදුකෙරේ. එමෙන්ම ඔබට කුලී පදනම මතද එය ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.