ඉංගිරිය නීල හරිත උද්‍යානය සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය

ඉංගිරිය

ඉංගිරිය නගරය ආසන්නයේ ඉතා මනරම් භූමියක් තුල ස්ථාපනය කර ඇති නීල හරිත උද්‍යානය නාගරික සංවර්ථධන අධිකාරිය යටතේ ඉදිකර හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට පවරා ඇත. ප්‍රදේශයේ ජනතාව නීරෝගී හා ප්‍රිතිමත් පුරවැසියන් පිරිසක් බිහිකිරීම අරමුණු ඇතිව එය වැඩිදුරටත් සංවර්ථධනය කර කායවර්ථධන මධ්‍යස්ථානයක් ඇතිකිරීම සඳහා මූලික කටයුතු මේ වනවිට නිමවා ඇත. එසේම එම උදයානය තුල ව්‍යායාම මංතීරුවක ඉදිකිරීම ආරම්භ කොට ඇත. එමනිසා අනාගතතේ ඉංගිරිය නගරය තුල මෙම ආකර්ශණීය නීල හරිත උද්‍යානය හා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය මගින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය සම්පන්න ජීවන රටාව වර්ධනය කිරීමට හැකිවනු ඇත.