මහජන ක්‍රීඩාංගණ සංවර්ධනය යටතේ ඉංගිරිය සොයිසා වත්ත අක්කර 10ක්වූ මහජන ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කිරීම මේ වන විට සිදුකරනු ලැබේ.

ඉංගිරිය මහජන ක්‍රීඩාංගනය

ඉංගිරිය