හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතු පුස්තකාල ගණන 5 කි. එම පුස්තකාල සදහා ජංගම බස් රථයක් සිසු අයිතියට පත් කරනු ලැබීම බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර මාර්ෂල් ඔෆ්ද එයාර්ෆෝස් ‍රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙහි මුලු වියදම ලක්ශ 58 ක් පමණ වන අතර හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අශෝක රණතුංග මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි, රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමාගේ මග පෙන්වීමෙන් හෝම්ලෑන්ඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම විසින් මූල්‍ය දායකත්වය සපයණු ලැබූ මෙම නවීන බස්රථය අංගෝපාංගයන් රැසකින් සමන්විතවේ.