බලප්‍රදේශයේ පොදු පරිහරණය සඳහා මහජන පුස්තකාල 5ක් හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. මේවා පොකුණුවිට, ඉංගිරිය, හඳපාන්ගොඩ, මොරගහහේන, ගෝනපල ප්‍රදේශයන්හී පිහිටා ඇත. ඉදිරියේදී ජංගම පුස්තකාල බසයක්ද ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතය.