ගසේ යම් කොටසක් මාර්ගයට හෝ නිවසකට හානියක් විය හැකි අයුරින් පවතින අවස්ථාවල ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් මේ සදහා ක්‍රියා මාර්ග ගනු ලැබේ. මෙහි දී ප්‍රාදේශීය සභා‍වේ සභාපතිවරයා වෙතින් කරන ලිඛිත ඉල්ලීමක් ද සමග ප්‍රාදේශීය සභා‍වේ ලේකම් වෙත අයදුම් පතක් ඉදිරිපත් කල යුතු වේ. ගස හෝ ගසේ අත්ත දින 14 ක් ඇතුලත ඉවත් නොකෙරුනේ නම්, එය ඉවත් කර ඒ සදහා ගිය වියදම ගසේ අයිතිකරුගෙන් අයකර ගැනීමට සභාපතිවරයාට බලය ඇත.