හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව JCB යන්ත්‍ර දෙකක් ඇති අතර බල ප්‍රදේශයේ සියලු පොදු වැඩ වලට එහි සේවාව ලබාදෙනු ලැබේ. එමෙන්ම කුලී පදනම මත ඒවා ලබාගැනීමේ හැකියාවද පවතී.