හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රිමික්ස් අංශය මගින් හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හා පාලනය වන අබලනේ තත්වයේ ඇති ප්‍රධාන මාර්ග සහ අතුරු මාර්ග පිළිසකර කර නැවතත් මහජනතාවෙගේ දෛනික කටයුතු සඳහ යථා තත්වයට පත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. එමෙන්ම කැඩුණු බෝක්කු, පාලම්, කාණු පද්ධතිද නඩත්තු කිරීම මෙහිදී සිදුවේ. අවශ්‍යතා අනුව නව මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම නිරන්තරයෙන් සිදුවේ.