හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාර්ගවල සහ පොදු ස්ථාන වල වීථිලාම්පු සවිකිරීම හා නඩත්තුව හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ විදුලි අංශය මගින් සිදුකරනු ලබයි. මෙහිදී පොදු අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන මෙන්ම මහජන ඉල්ලීම්වලට අනුවද විදුලි පහන් සවිකිරීම සිදුකරනු ලබයි. ඒවා අක්‍රියවූවිට නිරන්තරයෙන් ඒවා නැවත සැකසීම මෙන්ම මහජන පැමිණිලි ඔස්සේ ඒවාට විසඳුම් දීම සිදුකරනු ලබයි.