හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතු වගවත්ත පිහිටි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මගින් බල ප්‍රදේශයේ ජනනය වන කසළ එකතුකර පොහොර බවට පත්කිරීම සිදු කරයි.

  • භූමි ප්‍රමාණය :- අක්කර 05
  • දිනකට එක් රැස් කරනු ලබන දිරන කසළ ප්‍රමාණය – ටොන් 10
  • දිනකට එක් රැස් කරනු ලබන නොදිරන කසළ ප්‍රමාණය – ටොන් 0.5

ඉටු කරන කාර්ය

  • දිරන කසළ හා නොදිරන කසළ ලබා ගැනීම.
  • ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අපද්‍රව්‍ය වෙන් කිරීම.
  • දෛනිකව කසළ අංගනයේ කොම්පෝස්ට් අට්ටි සකස් කිරීම.
  • දිරන කසළ බොබ් කැට් යන්ත්‍රය මඟින් පෙරළීමේ කටයුතු සිදු කිරීම.
  • කොම්පෝස්ට් පොහොර සකස් කර ප්‍රාදේශීය නාමය යටතේ අලෙවිය සිදු කිරීම.
  • ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කල හැකි කසල වෙන්කර අලෙවි කිරීම.
  • ගෙවතු අලංකරණ කටයුතු.