හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව සතුව ඇති වතුර බවුසරය බල ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතා මෙන්ම අනෙකුත් ජලය ප්‍රවාහනය කටයුතු සඳහාද යොදාගනු ලැබේ. සභාව මගින් පොදු ස්ථාන වල පිහිටුවා ඇති ජංගම ජල ටැංකි හිස්වන විට පිරවීමද මෙමගින් කරනු ලැබේ. එමෙන්ම මෙම සේවාව කුලී පදනම මත ලබාගැනීමටද හැකිය.