හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
කනන්විල ප්‍රධාන කාර්යාලය

කනන්විල, හොරණ
034-2261163
hpsdevelop@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුර
ඩී.ජී.ප්‍රසන්න සිරිසේන මයාලේකම්
පී.එස්.කිතුල්ගොඩ මයාප්‍රධාන කලමනාකරණ සහකාර
එච්.එන්.ආර්.පෙරේරා මියවැඩ අධිකාරී
පී.කිත්සිරි පෙරේරා මයාප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක
සුමිත් කොතලාවල මයාසංවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.ශ්‍යාමලී මියසංවර්ධන නිළධාරී
ඩී.ඒ.කෝසලා මියසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.හර්ෂි චමෝදා මියසංවර්ධන නිළධාරී
ඩී.ගංගා ලියනගේ මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ඩී.එම්.පී.කේ. දිසානායක මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ආශා ශාන්ති පොල්ගම්පල මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
නිලූකා ප්‍රියදර්ශනී වීරසිංහ මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
එන්.නුවන්තිකා මද්දුමාගේ මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ඩබ්.ඒ.ජයන්ති මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
කේ.එම්.මනෝච් බුද්ධික මයාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
තනූජා මද්දුමාගේ මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
එච්.අයි.පී.චන්ද්‍රරත්න මයාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ආර්.ඒ.අනූෂා දිල්රුක්ෂි මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
චම්පා කළ්‍යාණි මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
එන්.පී.ගීකියනගේ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ජී.තිළිණ රංගන මයාවෙළඳසැල් පරිපාලක
ඔෂාන් මධුෂංකකාර්යාල කාර්ය සහායක
විශාකා ලක්මාලි මියපුස්තකාල සහයක
චමිඳු ලක්ෂිත මයාකාර්යාල කාර්ය සහායක
ඩී.වී.බී.රාමවික්‍රම මයාකාර්යාල කාර්ය සහායක
මොන්ටි ජයවික්‍රම මයාරියදුරු
ඩබ්.ඒ.නිලංග අනුරාධ මයාරියදුරු
null

ඩී.ජී. ප්‍රසන්න සිරිසේන

null

පී. සම්පත් කිතුල්ගොඩ

null

එච්.එන්.ආර්.පෙරේරා

null

පී. කිත්සිරි පෙරේරා

null

සුමිත් කොතලාවල

null

ඩබ්.ශ්‍යාමලී

null

ඩී.ඒ. කෝසලා

null

කේ. හර්ෂි චමෝදා

null

නිලූකා ප්‍රියදර්ශනී වීරසිංහ

null

එන්. නුවන්තිකා මද්දුමාගේ

null

කේ.එම්. මනෝච් බුද්ධික

null

ඩබ්.ඒ. ජයන්ති

null

පුෂ්පා දිසානායක

null

තනූජා මද්දුමාගේ

null

විශාකා ලක්මාලි