හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
ඉංගිරිය උපකාර්යාලය

පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය
034-2268244
hpsingiriya@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නම
කේ.ජේ.මංගලිකා
ඒ.ඩී.පී.කේ.අලුත්ගේ
එන්.එම්.මීගොඩ
එච්.එම්.ඩී.ඉඳුනිල්
පී.එම්.ශ්‍රී නන්දන
කේ.ටී.එල්.පෙරේරා
ඩී.එල්.එන්.මුණසිංහ
ආර්.විජේකුමාරන්
බී.ජී.ඩී.කරුණාරත්න
එස්.ඒ.පී.උමයංග
ඒ.එච්.වික්‍රමරත්න
ටී.එස්.එම්.තොටගමුව
ඊ.ජී.එස්.කුමාර
ඒ.ඒ.කුමාරසිංහ
ඩබ්.විමලනේෂන්
එස්.ඒ.සුභසිංහආරච්චි
චාන්දනී නිලූකා පෙරේරා
කේ.ඩී.පී.කුමාර
ජේ.පී.එල්.විජේරත්න
ජානක සම්පත්
එස්.පුෂ්පකාන්ති
ආර්.අජන්තා
පී.වසන්ත කුමාර
ජේ.ටී.කරුණාවතී
බී.චමින්ද කුමාර
ඩබ්.විජේසුන්දර
ආර්.සුමනසේන
එම්.සුන්දරී
null

කේ.ජේ.මංගලිකා

null

ඒ.ඩී.පී.කේ.අලුත්ගේ

null

කේ.ටී.එල්.පෙරේරා