හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
කනන්විල උපකාර්යාලය

කනන්විල, හොරණ
034-2261163
hpskananwila@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නම
උපුල් රණසිංහ
ක්‍රිෂාන්ති ස්වර්ණමාලි
තිලංක ඒකනායක
දේවිකා දිල්හානි
එස්.එන්.වනිගතුංග
පී.ඩී.පියසීලි
ජයනි චන්ද්‍රිකා
එන්.ඩී.ගමගේ
ඩබ්.නලිනි චක්‍රාංගි
බී.එල්.හර්ෂ කුමාර
ඩී.එල්.ඩී.කපිල
එල්.චමින්ද
එස්.රංජිත්
පී.එස්.විතාන
එම්.මහේෂ් කුමාර්
කේ.මහේන්ද්‍රන්
ඒ.ඒ.යසිරු ලක්ෂිත
බුද්ධික අතුළුවගේ
කේ.ඩී.එස්.ප්‍රශාන්
විපුල නාලක තිසේරා
ඩී.එච්.අජිත් ශාන්ත
ඒ.ඒ.ඉෂාර සම්පත්
ආර්.චතුරංග
එම්.බී.එස්.සඳරුවන්
ඊ.එම්.සරත් කුමාර ඒකනායක
එස්.කේ.ජයසේකර
අජිත් කුමාර හෙට්ටිආරච්චි
ආර්.චතුරංග
එම්.බී.එස්.සඳරුවන්
පී.මහේන්ද්‍රන්
බී.එස්.චතුරංගනී
ඉෂංක උපුල්වන්
අසංක සුජිත් සිරිලාල්
එරංග නිලූක
අංජනා වාහලතන්ත්‍රී
එස්.පී.සෙල්වරත්නම්
ජී.මාරිඅම්මා
ඒ.ජී.අමිල සංජීව
සී.වසන්ත කුමාර්
null

උපුල් රණසිංහ

null

තිලංක ඒකනායක

null

දේවිකා දිල්හානි

null

දේවිකා දිල්හානි