හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
පොකුණුවිට උපකාර්යාලය

හේනෙගම, පොකුණුවිට
034-2263843
hpspokunuwita@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නම
අරවින්ද ඩග්ලස්
චමිලා නිරෝෂි වැලිකන්න
නයනා ගල්හේන
එච්.ඩී.එස්.නීලකාන්ති
දීගල්ල දූරගේ බන්ධු කාන්ති
ජී.ජී.එම්.සී.ජයවර්ධන
වීරක්කොඩිගේ අසන්ත චාමර වීරක්කොඩි
එච්.රමේෂ් සමීර මධුෂාන්
ගමගේ දෝන නාමලී කුමාරි
කේ.ලයනල් හරිස්චන්ද්‍ර
ජේ.ඒ.ගයානි අනෝජා ක්‍රිශාන්තිකා කුමාරි
එච්.එම්.ඒ.ජී.රම්‍යලතා
එච්.අජිත් පුෂ්ප කුමාර
හපුතන්ත්‍රිගේ තමරා නන්දනී
යද්දෙහිගේ උපුල් පින්සිරි
යගමුනි සාලිකා ප්‍රසාදරී
විලේගොඩ ලියනගේ අමිත්
මාධව මලිත් මධුවන්ත
දුලීප් සේරම් මුරුගේසු
දයා හපුතන්ත්‍රී
තුෂාර සම්පත් පෙරේරා
ලසිත් රංගන
චමිල් තාරක
එස්.එම්.රුසිරු රංගන
ආර්.ඩී.යූ.ප්‍රියංගා
ප්‍රභාත් අයිවන් ප්‍රේමසිරි කදනගේ
ඩබී.ඒ.ඒ.චමින්ද
ටී.රුමේෂ් ප්‍රියශාන්ත
එල්.ගයාන්
ටී.කේ.ධනුෂ්ක ගමිත්
ඒ.උදාර ලක්මාල්
මංජුලා ප්‍රියදර්ශනී සමරසේකර
ජයනි ප්‍රසාදිකා කනේවලගේ
පාලිත පෙරේරා
එම්.ලෙච්චමන්
එස්.ඒ.මල්ලිකා
කේ.වසන්ත උදයංජන
කේ.ඒ.කේ.පෙරේරා
කේ.වේලම්මා
එස්.රාජ්කුමාර්
එස්.කන්නන්
බී.ගෞරි මධුෂිකා
null

අරවින්ද ඩග්ලස්

null

දීගල්ල දූරගේ බන්ධු කාන්ති

null

නයනා ගල්හේන

null

ජී.ජී.එම්.සී.ජයවර්ධන