හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
පෝරුවදණ්ඩ උපකාර්යාලය

වගවත්ත, පෝරුවදණ්ඩ
034-2255664
hpsporuvadanda@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නම
එස්.කේ.මද්දුමාගේ
අයි.එච්.පෙරේරා
ඩබ්.පී.ටී.එස්.වීරවර්ධන
පී.ඒ.ආර්.පී.අබේවර්ධන
පී.වී.ජී.චන්ද්‍රකාන්ති
ඒ.ජී.අමිල සංජීව
අයි.නිහාල් යසකීර්ති
පුෂ්පකුමාර රැටියල
යූ.ඩී.ඒ.පුෂ්පකුමාර
අයි.ඩබ්.ඩී.ධනුෂ්ක චතුරංග
ඩබ්.ඒ.අබේරත්න
හර්ෂණ දේශප්‍රිය
ජී.ප්‍රියංගා චිත්‍රා කුමාරි
කේ.ඒ.දමින්ද ප්‍රියලාල්
ආර්.නිමල් කරුණාරත්න
එම්.චමින්ද කුමාර
ඩී.එම්.ටී.දිසානායක
එල්.ඒ.ශාන්තලාල් පෙරේරා
ආර්.නන්ද කුමාර
ඒ.ඩී.සුනිල්
පී.එල්.ඒ.ඩී.තුෂාර කුරේ
එම්.ඒ.වසන්ත
ආර්.වොෂින්තා කුමාරි
නිරූපා රණවක
නීල් රංජිත් සිල්වා
කේ.කසුන් මධුරංජන
එස්.ඒ.උදාර බුද්ධික
එස්.දයාරත්න
ආර්.ජයසිරි
ප්‍රියන්ත කුමාරසිංහ
සිසිර කුමාර
එච්.ආරියරත්න
ආර්.ඉන්දික පුෂ්පකුමාර
ආර්.සුමනපාල
ආර්.සමන් පුෂ්පකුමාර
එම්.පී.ශ්‍රියානි ජයරත්න
ඩී.සිරිපාල ප්‍රනාන්දු
ආර්.තරංග දිනේෂ් ප්‍රේමලාල්
ඩබ්.ඒ.ලලනි
යූ.උපාලි ජයරත්න
බී.ධම්මික පුෂ්පලාල්
පී.ඒ.ඩී.තාරක
ආර්.පී.ප්‍රදීප් සේනාධීර
කේ.දේවිකා දිවාකර
ආර්.අසංක
ආර්.ජී.හසිනි වාසනා
ඩබ්.ඒ.ජනක ඉන්ද්‍රජිත්
ඩබ්.පාලිකා විරාජිනි
ඩී.ඩබ්.සුජීව සම්පත්
මංජුල සිසිර
ජනක රුවන් කුමාර
පී.ඒ.නලීන් කුමාර
ආර්.නලේන්ද්‍ර කුමාර
රනිල් කුමාරසිංහ
චාමර සඳරුවන්
චානක ක්‍රිශාන්ත
null

එස්.කේ.මද්දුමාගේ

null

ඩබ්.පී.ටී.එස්.වීරවර්ධන