මාවක්ඔය හෙළබොජුන්හල විවෘත කෙරේ

හිටපු සභාපති අසෝක රණතුංග මැතිතුමා ගේ සංකල්පයක් මත 2019.04.12 දින මූලික සාකච්ඡා වටයක් පවත්වා 2019.04.22 දින ප්‍රාදේශීය සභාවෙ සියල්ල හා එක්ව ශ්‍රමදානය ක් සිදුකර 2019 .08.22 මුල් ගල තබා මෙම මාවක්ඔය හෙළ බොජුන්හල ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙරිණි, විශාල අභියෝග රැසකට මුහුණ දෙමින් ඉදිකෙරුණු මෙම වියාපෘතිය 2023.10.05 දින හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවෙ ලේකම් බලතල කාර්‍ය කර්තව්‍යය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ…