1991

මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

පී.ඩී.කුලරත්න (සභාපති)
ජේ.ජයසිංහ (උපසභාපති)
ඩී.සරත් ජයවර්ධන
කේ. චන්ද්‍රදාස
ඩී.ලියනආරච්චි
එම්.සිවකනේසමූර්ති
ජී.ඇලන් අමරසේකර
එච්.ආර්.පත්මසිරි
වී.එල්.ආරියසේන
අල්ලිස් එල්.සමරරත්න
සුනිල් එස්.අබේසිංහ
එච්.ඒ.අබේසිරි පෙරේරා
එච්.ඇල්බට්
ජී.ඩී.උපාලිි වික්‍රමසිංහ
බී.සතිස්චන්ද්‍ර නවරත්න
ඩබ්ලිව්.ඩී.අබේවික්‍රම
ඩබ්ලිව්.සෝමවීර
දයාසේන අමරතුංග
එච්.රංජිත් චන්ද්‍රසිරි
බී.ඩී.ධර්මසිරි
එල්.ඩී.කරුණාරත්න
යසපාල කෝරලගේ