ප්‍රධාන කාර්යාලය
කනන්විල උප කාර්යාලය
පොකුණුවිට උප කාර්යාලය
ඉංගිරිය උපකාර්යාලය
පෝරුවදණ්ඩ උප කාර්යාලය
අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
පොකුණුවිට මහජන පුස්තකාලය
ඉංගිරිය මහජන පුස්තකාලය
හඳපාන්ගොඩ මහජන පුස්තකාලය
මොරගහහේන මහජන පුස්තකාලය
ගෝනපල මහජන පුස්තකාලය
සිරි වාචීස්සර පෙරපාසල
කනන්විල ආයුර්වේද/පංචකර්ම මධ්‍යස්ථානය
පෝරුවදණ්ඩ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය
හඳපාන්ගොඩ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය
පොකුණුවිට ජනසෙත ක්‍රීඩාංගනය
ගුරුගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගනය
ඉංගිරිය මහජන ක්‍රීඩාංගනය
ඉංගිරිය රංගශාලාව
ඉංගිරිය ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය
ඉංගිරිය ආදාහනාගාරය
ඉංගිරිය සතිපොළ
ඉංගිරිය පාදුක්ක පාර වෙළඳ සංකීරණය
ඉංගිරිය රත්නපුර පාර වෙළඳ සංකීරණය