හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය කනන්විල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත. හො‍රණ-මහරගම මාර්ගයේ පිහිටා ඇති මෙය සභා අරමුදල් යොදාගනිමින් නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස වැඩිදියිණු කර 2021 වසරේදී විවෘත කරනු ලැබුණි.

හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
කනන්විල ප්‍රධාන කාර්යාලය

කනන්විල, හොරණ
034-2261163
hpsdevelop@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුර
ඩී.ජී. ප්‍රසන්න සිරිසේනලේකම්
පී.එස්.කිතුල්ගොඩප්‍රධාන කලමනාකරණ සේවා නිළධාරී
සුමිත් කොතලාවලසංවර්ධන නිළධාරී
දිලානි නිරෝෂාසංවර්ධන නිළධාරී-ක.ස.ප.පා.කො
ගයනා දිල්රුක්ෂිප්‍රජා සංවර්ධන නිළධාරී
ඩී.ඒ.කෝසලාසංවර්ධන නිළධාරී
බී.ඒ.ලක්ෂිලා මධුෂානිසංවර්ධන නිළධාරී
ජේ.ඩී.සී.කේ.ජයසිංහසංවර්ධන නිළධාරී
කාංචනා ජී.වික්‍රමසිංහසංවර්ධන නිළධාරී
ආර්.එස්.දිල්හාරිසංවර්ධන නිළධාරී
එච්.අයි.පී.චන්ද්‍රරත්න මයාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
කේ.එම්.එම්. බුද්ධීක මයාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
එන්.එන්.මද්දුමාගේ මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ඩබ්.එන්.ප්‍රියදර්ශනි මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
තනූජා මද්දුමාගේ මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ඩබ්.ඒ.ජයන්ති මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ආශා පොල්ගම්පල මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
අරවින්ද ඩග්ලස් මයාකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
එන්.පී.සී.කල්‍යාණි මියකළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
පී.කේ.පෙරේරා මයාආදායම් පරීක්ෂක
ජී.ඩබ්.වයි.ධනුෂිකාසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.ඉෂාරා යූ.ටී. ද සිල්වාසංවර්ධන නිළධාරී
ආර්.එ්.ඊ. මිහිරිසංවර්ධන නිළධාරී
එස්.එම්.ප්‍රියදර්ශනීසංවර්ධන නිළධාරී
එච්.පී.එස්.ජී.පතිරාජසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.කේ.ඔමානි තිලක්ෂිකාසංවර්ධන නිළධාරී
හිරුණිකා ජයතිස්සසංවර්ධන නිළධාරී
එස්.එ්.නුවන්තිකා පියුමිසංවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.ඉෂාන් නිරංගසංවර්ධන නිළධාරී
ඩී.එල්.අසංගි ලක්මාලිසංවර්ධන නිළධාරී
එච්.හිරාන් ජයලත් මයාවැඩ/ක්ෂේත්‍ර කම්කරු
කේ.ඒ.ඩිලානි චතුරංගිසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.ප්‍රියංකාසංවර්ධන නිළධාරී
කේ. ඉරෝෂා උදයංගනීසංවර්ධන නිළධාරී
තිලිනි දර්ශිකා ලිවේරා තෙන්නකෝන්සංවර්ධන නිළධාරී
පී.මධුෂා මල්ෂානිසංවර්ධන නිළධාරී
ප්‍රියංගා වත්තගේසංවර්ධන නිළධාරී
සොනාලි පෙරේරාසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.ඒ.සිතාරා සෙව්වන්දිසංවර්ධන නිළධාරී
එච්.ලක්මාල් මධූසංකසංවර්ධන නිළධාරී
ඩබ්.සී.එම්.ප්‍රනාන්දුවැඩ අධිකාරී
ගංගා ලියනගේකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
පුෂ්පා දිසානායකකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
නිලූකා වීරසිංහකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
නුවන්තිකා මද්දුමාගේකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
ඩබ්.ඒ.ජයන්තිකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
ඉෂාර ප්‍රගීත්කළමණාකරන සේවා නිළධාරී
එන්.පී.චම්පා කළ්‍යාණිකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
එන්.පී.ගීකියනගේකළමණාකරන සේවා නිළධාරී
කිත්සිරි පෙරේරාආදායම් පරීක්ෂක
ජී.වී.ලක්මාලිපුස්තකාල සහයක
ඩබ්.ඒ.නිලංග අනුරාධරියදුරු
චමිදු ලක්ෂිතකාර්යාල කාර්යය සහායක
ඔෂාන් මධුසංකකාර්යාල කාර්යය සහායක
ඩී.වී.බී. රාමවික්‍රමකාර්යාල කාර්යය සහායක
මොන්ටි ජයවික්‍රමවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
එම්.කේ. සමන්තවැඩ කේෂ්ත්‍ර කම්කරු
ඒ.සජින්දබහුකාර්ය සංවර්ධන
ධම්මික නිරෝෂන්බහුකාර්ය සංවර්ධන
null

ඩී.ජී. ප්‍රසන්න සිරිසේන

null

සම්පත් කිතුල්ගොඩ

null

චානක ද සිල්වා

null

කිත්සිරි පෙරේරා

null

පුෂ්පා දිසානායක

null

නුවන්තිකා මද්දුමගේ

null

ජයන්ති ජයවර්ධන

null

ඉෂාර ප්‍රගීත්

null

සුමිත් කොතලාවල

null

කෝසලා දේවසිංහ

null

නිලූකා

null

චම්පා

null

ඔෂාන් මධුසංක

null

ක්‍රිෂාන්ති

null

සමන්ත බුලත්සිංහල

null

ඩිලානි හපුතන්ත්‍රීගේ

null

ගංගා ලියනගේ

null

අසංගි ලක්මාලි

null

චමාලි කෞෂල්‍යා

null

ඩිලානි චතුරංගනී

null

එරංගා මිහිරි

null

ගංගානි පතිරාජ

null

ඉරෝෂා උදයංගනී

null

ඉෂාරා ද සිල්වා

null

කාංචනා වික්‍රමසිංහ

null

ප්‍රියංකා

null

මධූෂා මල්ෂානි

null

මධුෂානි හිරුනිකා

null

මංජුලා ප්‍රියදර්ශනී

null

නයෝමි ගීකියනගේ

null

නුවන්තිකා පියුමි

null

ඔමානි තිලක්ෂිකා

null

ප්‍රියංගා වත්තගේ

null

සචිරා දිල්හාරි

null

සිතාරා සෙව්වන්දි

null

සොනිලි පෙරේරා

null

තිළිණි දර්ශිකා

null

යශාදනී දනුෂිකා

null

ලක්ෂිලා බමුණුසිංහ

null

ඉෂාන් නිරංග