හොරණ ප්‍රාදේශිය සභාවේ දැනට පවතින එකම පෙර පාසල මීවනපලාන ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත.

සිරි වාචීස්සර පෙරපාසල

මීවනපලාන, ගුරුගොඩ, හොරණ

ආරම්භය

2006-01-10