හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඉංගිරිය සතිපොළ ඉංගිරිය නගරයේ පාදුක්ක පාරේ පිහිටා ඇත.

ඉංගිරිය සතිපොළ

පාදුක්ක පාර, ඉංගිරිය

0
කඩ කාමර