ඉංගිරිය සොයිසාවත්ත අක්කර 10ක්වූ භූමිය ඉංගිරිය මහජන ක්‍රිඩාංගණය ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සිදුකරනු ලැබුණි.

Ingiriya Public Ground

Ingiriya