1991

පළමු සභාව

සභාපති – පී.ඩී.කුලරත්න

1997

දෙවන සභාව

සභාපති – අර්නි කිතුල්ගොඩ

2002

තෙවැනි සභාව

සභාපති – රංජිත් දාබරේ

2006

සිව්වන සභාව

සභාපති – යසපාල කෝරළගේ

2011

පස්වන සභාව

සභාපති – යාමිත් චන්දන හතුරුසිංහ

2018

හයවන සභාව

සභාපති – අනිල් අසෝක රණතුංග / දිලිප් වීරක්කොඩි