හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව
කනන්විල උපකාර්යාලය

කනන්විල, හොරණ
034-2261163
hpskananwila@gmail.com

සඳුදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

අඟහරුවාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බදාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සිකුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

සෙනසුරාදා

පෙ.ව. 8.30 – ප.ව.4.00

කාර්ය මණ්ඩලය

නමතනතුර
තනූජා ඒ. මද්දුමාගේකාර්යභාර නිළධාරී
එන්.ඩී.ගමගේආයුර්වේද වෛද්‍ය නිළධාරී
ජී.වී.පී.චනද්‍රකාන්තිපුස්තකාලාධිපති
ක්‍රිෂාන්ති ස්වර්ණමාලිසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.පී.මලිත් මාධවසංවර්ධන නිළධාරී
පී.ජනක ශාන්තසිරිසංවර්ධන නිළධාරී
එච්.දිනූෂා ලක්මාලිසංවර්ධන නිළධාරී
චමිලා කුමුදුනී පතිරගේසංවර්ධන නිළධාරී
ලහිරු මධුසංඛ ලියනගේසංවර්ධන නිළධාරී
කේ.එම්.එන්. කුමාරි කුලසේකරසංවර්ධන නිළධාරී
යූ.ඩී.එන්.ඩී.පෙරේරාකලමනාකරණ සේවා නිලධාරී
ජී.වී. දේවිකා දිල්හානිතාක්ෂණ නිළධාරී
තිලංක ඒකනායකආදායම් පරීක්ෂක
අමිල සංජීවකර්මාන්ත පරිපාලක
ඩබ්.නලිනි චක්‍රාංගිඖෂධ සංයෝජක
බී.එල්. හර්ෂ කුමාරඖෂධ සංයෝජක
එස්.එන්. වනිගතුංගපුස්තකාල සහායක
බුද්ධික අතුළුවගේරියදුරු
උමේෂ් රුද්‍රිගෝරියදුරු
ඩී.එච්.අජිත් ශාන්තබර යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු
බී.නාමල්බර යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු
දුමින්ද වනිගතුංගවැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
ඒ.එල්.චමින්දවැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
පී.ඩී.පියසීලිපෙර පාසල් සහයිකා
එච්.ඩී.ජයනි චන්ද්‍රිකාපෙර පාසල් සහයිකා
ඩී.එල්.ඩී.කපිලවැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
එල්.චමින්දවැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
එස්.රංජිත්වැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
සී.වසන්ත කුමාර්සෞඛ්‍ය කම්කරු
ඉනෝකා නිල්මිණිසෞඛ්‍ය කම්කරු
පී.මහේන්ද්‍රන්සෞඛ්‍ය කම්කරු
පී.එස්.විතානසෞඛ්‍ය කම්කරු
එම්. මහේෂ් කුමාර්සෞඛ්‍ය කම්කරු
ඒ.ඒ.යසිරු ලක්ෂිතසෞඛ්‍ය කම්කරු
වසන්ත වජිරනාත්වැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
නාමලී කුමාරි වැඩ ක්ෂ්‍රේත්‍ර කම්කරු
බී.එස්.චතුරංගනීඩෙංගු මර්ධන සහයක
අංජනා වාහලතන්ත්‍රිකම්කරු
ජී.මාරිඅම්මාකම්කරු
බී. නිලූකා සුරංගිසෞඛ්‍ය කම්කරු
එම්. මනෝජ් සඳරුවන්රියදුරු
කේ.ඩී.එස්. ප්‍රශාන්ආදේශක සෞඛ්‍ය පරිපාලක
එම්.බී.එන්. සඳරුවන්ආදේශක මාර්ග කම්කරු
සුබ්‍රමනියම් රංජිත්ආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
එස්. පී. සෙල්වරත්නම්ආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
සරත් කුමාර ඒකනායකආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
සුරේෂ් කුමාර ජයසේකරආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
අජිත් කුමාර් හෙට්ටිආරච්චිආදේශක සෞඛ්‍ය කම්කරු
null

තනුජා මද්දුමාගේ

null

දේවිකා දිල්හානි

null

තිලංක ඒකනායක

null

එන්.ඩී.ගමගේ

null

කපිල වික්‍රම

null

නාමලී කුමාරි

null

ජනක සාන්තසිරි

null

අමිල සංජීව

null

ශශිකලා චතුරංගනී

null

නිල්මිණී කුමාරි

null

අංජනා වාහලතන්ත්‍රී

null

ලහිරු මධුසංක

null

නිලූෂි පෙරේරා

null

දිනූෂා ලක්මාලි

null

නිලූකා සුරංගි

null

මලිත් මාධව

null

ජේ.ජී.සඳමාලි

null

යසිරු ලක්ෂිත

null

සනෝෂ් ප්‍රශාන්

null

හර්ෂ